Skip to main content

Datganiad Hygyrchedd ar gyfer Archif We y Deyrnas Gyfunol

Cyflwyniad

Rydyn ni eisiau i gymaint o bobl ag sy’n bosib allu defnyddio'r gwefannau hyn. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech chi allu:

 • newid ffont a lefelau cyferbyniad

 • chwyddo i mewn hyd at 200% a bod y testun i gyd yn dal i ffitio ar y sgrin

 • llywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig

 • llywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais

 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau mwyaf diweddar o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydyn ni hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml, ac mor hawdd i'w ddeall ag sy’n bosib.

Mae cyngor ar sut i wneud eich dyfais yn haws i’w ddefnyddio os oes gennych chi anabledd ar gael ar AbilityNet.

Cwmpas

Mae’r Llyfrgell Brydeinig wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i'r wefan ganlynol:

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydyn ni’n gwybod nad yw rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • Ni ellir cael mynediad at rai elfennau gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig.

 • Mae rhai elfennau, er enghraifft, penawdau, botymau radio neu flychau offer sydd ddim wedi'u datgan yn rhaglennol, ac felly nid ydyn nhw’n hygyrch i dechnolegau cynorthwyol fel darllenwyr sgrin.

 • Mae rhai labeli neu ganllawiau ar gyfer mewnbwn y defnyddiwr sydd ddim yn cael eu datgan yn rhaglennol, er enghraifft y swyddogaeth chwilio a chwblhau ffurflenni, ac felly nid ydyn nhw’n hygyrch i dechnolegau cynorthwyol fel darllenydd sgrin.

 • Nid yw’r testun mewn rhai mannau ar y wefan yn bodloni’r gofynion ar gyfer cyferbyniad.

 • Mae cynnwys gwefan sydd wedi’i archifo sy’n cael ei ddarparu gan y wefan hon y tu hwnt i reolaeth y Llyfrgell Brydeinig. Efallai y bydd defnyddwyr yn cael trafferthion wrth geisio cael mynediad at y cynnwys hwn.

Beth i'w wneud os na allwch chi gael mynediad at rannau o'r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth mewn fformat gwahanol arnoch ar y wefan hon, fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille:

 • anfonwch e-bost at: FOI-Enquiries@bl.uk
 • ffoniwch: 01937 546 060 (Gwasanaeth Cwsmeriaid)
 • ysgrifennwch at: Corporate Information Unit, British Library, 96 Euston Road, London, NW1 2DB

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 20 diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd yn ymwneud â'r wefan hon

Rydyn ni bob amser yn awyddus i wella hygyrchedd y wefan hon. Os ydych chi’n dod ar draws unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych chi’n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â’r Pennaeth Rheoli Gwybodaeth Gorfforaethol drwy anfon e-bost at FOI-Enquiries@bl.uk, neu drwy anfon llythyr at Corporate Information Unit, British Library, 96 Euston Road, London, NW1 2DB.

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am weithredu Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os ydych chi’n anhapus â’r ffordd rydyn ni’n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni

Rydyn ni’n darparu gwasanaeth cyfnewid testun i bobl sy’n F/fyddar, sydd â nam ar y clyw, neu sydd â nam ar y lleferydd: Ffôn testun 01937 546 434.

Mae dolenni sain clyw wedi’u gosod ym mhob Desg Ymholi a Gwybodaeth y Llyfrgell, neu os ydych chi’n cysylltu â ni cyn eich ymweliad, mae’n bosib y byddwn ni’n gallu trefnu cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ar eich cyfer.

Mae rhagor o wybodaeth am Hygyrchedd yn y Llyfrgell Brydeinig ar gael ar ein gwefan Visit Us.

Statws Cydymffurfedd

Nid yw’r wefan yn cydymffurfio â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018. Mae’r nodweddion sydd ddim yn cydymffurfio a’r esemptiadau wedi’u rhestru isod.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Mae’r cynnwys sy’n cael ei restru isod yn anhygyrch am y rhesymau canlynol:

Diffyg cydymffurfiad â rheoliadau hygyrchedd

Gwybodaeth a Pherthnasoedd [1.3.1]

 1. Problem: Nid yw elfennau cysylltiedig y ffurflenni wedi’u grwpio. Nid yw blychau ticio a botymau radio wedi cael eu grwpio’n semantig gan ddefnyddio set maes. Mae’n bosib nad yw pwrpas a’r perthnasau rhwng y mewnbwn a’r label yn amlwg i ddefnyddwyr darllenydd sgrin. Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 1.3.1 WCAG 2.1 AA.

Datrysiad: Byddwn yn sicrhau bod rheolyddion mewnbwn sy’n perthyn i'w gilydd yn cael eu grwpio’n semantig fel bod technolegau cynorthwyol yn gallu adnabod y berthynas rhwng yr elfennau erbyn mis Ionawr 2020. Pan fyddwn ni’n cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o reolyddion mewnbwn yn bodloni safonau hygyrchedd.

 1. Problem: Nid yw’r penawdau’n strwythuredig. Mae elfennau penawdau’n cael eu datgan ar y rhan fwyaf o'r tudalennau gyda lefel pennawd 2. Mae’n bosib bod defnyddwyr darllenydd sgrin yn dibynnu ar bresenoldeb elfen lefel pennawd 1 ar dudalen ar gyfer gwybod ble maen nhw ar y dudalen. Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 1.3.1 WCAG 2.1 AA.

Datrysiad: Byddwn ni’n sicrhau bod elfennau penawdau yn dechrau gyda lefel pennawd 1 erbyn mis Ionawr 2020. Pan fyddwn ni’n cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o elfennau pennawd yn bodloni safonau hygyrchedd.

 1. Problem: Nid yw pwrpas y mewnbwn wedi’i nodi ar yr elfen mewnbwn form sy’n cymryd URL gan y defnyddiwr fel priodwedd awtogwblhau yn cael ei ddarparu. Byddai cael hyn yn galluogi i bwrpas y mewnbwn gael ei benderfynu’n rhaglennol gan y technolegau cynorthwyol. Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 1.3.5 WCAG 2.1 AA.

Datrysiad: Byddwn ni’n darparu’r briodwedd awtogwblhau er mwyn galluogi technolegau cynorthwyol i gyflwyno gwerthoedd cyffredin erbyn mis Ionawr 2020. Pan fyddwn ni’n cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o reolyddion mewnbwn yn bodloni safonau hygyrchedd.

Cyferbynnedd [1.4.3]

 1. Problem: Nid yw'r testun yn bodloni gofynion cyferbynnedd. Fe allai testun sy’n lliw golau effeithio ar ddefnyddwyr sydd â nam ar eu golwg. Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 1.4.3 WCAG 2.1 AA.

Datrysiad: Byddwn yn defnyddio testun lliw tywyll er mwyn creu mwy o gyferbyniad erbyn mis Ionawr 2020. Pan fyddwn ni’n cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod lleiafswm cymhareb cyferbyniad 4.5.1 yn cael ei ddefnyddio.

Ail-lifo [1.4.10]

 1. Problem: Mae’r bar llywio ar y chwith yn diflannu wrth chwyddo i mewn 400%. Mae’n bosib nad yw defnyddwyr yn gallu cael mynediad at y nodwedd hidlo o ganlyniad i hyn. Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf 1.4.10 WCAG 2.1 AA.

Datrysiad: Byddwn yn sicrhau nad oes nodweddion yn cael eu colli wrth chwyddo'r dudalen hyd at 400%. Pan fyddwn ni’n cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau nad oes unrhyw nodweddion yn cael eu colli wrth chwyddo'r dudalen hyd at 400%.

Bysellfwrdd [2.1.1]

 1. Problem: Does dim modd i fysellfwrdd ffocysu ar elfennau rhyngweithiol. Nid yw’r botwm “X” ar gyfer clirio’r hidlydd na’r botwm tudalen flaenorol yn cael ffocws gan fysellfwrdd wrth ddefnyddio porwr bwrdd gwaith. Nid yw defnyddwyr bysellfwrdd yn gallu ysgogi’r elfen botwm. Er bod posib cael mynediad at yr elfen gan ddefnyddio bysellau saeth y darllenydd sgrin, does dim cyhoeddiad o'r label nac o’r rôl ar gael. Nid yw’r elfen botwm chwaith yn ymateb pan mae wedi’i ysgogi gan ddefnyddio darllenydd sgrin. O ganlyniad, mae’n bosib nad yw defnyddwyr sy’n dibynnu ar ddarllenydd sain neu fysellfwrdd na defnyddwyr dall yn gallu defnyddio’r elfen. Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 2.1.1 WCAG 2.1 AA.

Datrysiad: Byddwn yn sicrhau bod pob elfen ryngweithiol sydd ar gael i bwyntydd llygoden ar gael ar fysellfyrddau erbyn mis Ionawr 2020. Pan fyddwn ni’n cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o elfennau rhyngweithiol yn bodloni safonau hygyrchedd.

 1. Problem: Dim trap bysellfwrdd. Pan mae defnyddwyr bysellfwrdd a darllenydd sgrin yn pwyso tab i fynd i'r blwch testun personol ar y panel hidlo, mae’r ffocws yn cael ei drapio. O ganlyniad, nid yw defnyddwyr darllenydd sgrin a bysellfwrdd yn gallu llywio’r cynnwys sydd ar y dudalen heb ddefnyddio llygoden. Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 2.1.2 WCAG 2.1 AA.

Datrysiad: Byddwn yn sicrhau nad yw’r ffocws yn gaeth i’r blwch testun erbyn mis Ionawr 2020. Pan fyddwn ni’n cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o elfennau rhyngweithiol yn bodloni safonau hygyrchedd.

Iaith rhannau [3.1.2]

 1. Problem: Ieithoedd tramor ddim yn cael eu datgan. Nid yw testun sydd mewn iaith dramor sy’n wahanol i brif iaith y ddogfen yn cael ei nodi gyda chod iaith briodol. Mae’n bosib fod darllenwyr sgrin yn defnyddio’r dewis iaith bresennol i ddarllen y wefan gyfan pan nad hynny oedd y bwriad. Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 3.1.2 WCAG 2.1 AA.

Datrysiad: Byddwn ni’n darparu priodoledd iaith gyda’r cod iaith priodol ar gyfer elfennau sy’n cynnwys iaith dramor erbyn mis Ionawr 2020. Pan fyddwn ni’n cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau ein bod yn datgan testun mewn iaith dramor yn briodol.

Mewnbwn [3.2.2]

 1. Problem: Troshaen yn bresennol wrth bwyso’r botwm chwilio. Pan mae'r botwm chwilio wedi’i ysgogi, mae troshaen yn ymddangos ac mae ffocws y bysellfwrdd yn cael ei golli. Pan mae’r droshaen gynnydd wedi gorffen, mae ffocws yn cael ei ailosod i frig y dudalen. Mae’n bosib nad yw defnyddwyr dall yn ymwybodol o’r newidiadau ar y sgrin, a gallai hyn achosi dryswch. Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 3.2.2 WCAG 2.1 AA.

Datrysiad: Byddwn yn darparu testun sydd ar gyfer darllenydd sgrin yn unig er mwyn dweud wrth ddefnyddwyr darllenydd sgrin beth sy’n digwydd i’r droshaen erbyn mis Ionawr 2020. Pan fyddwn ni’n cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein rhyngweithiad â rheolyddion yn bodloni safonau hygyrchedd.

Label neu ganllawiau [3.3.2]

 1. Problem: Label dalfan ddim yn cael ei gyhoeddi gan ddarllenydd sgrin. Mae’r fformat dyddiad yn cael ei gyflwyno yn y testun dalfan, sydd ddim yn cael ei gyhoeddi gan ddarllenydd sgrin. Mae’n bosib na fydd defnyddwyr darllenydd sgrin yn ymwybodol o'r fformat dyddiad dilys ar gyfer y meysydd mewnbynnu. Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 3.3.2 WCAG 2.1 AA.

Datrysiad: Byddwn yn sicrhau bod y fformat dyddiad yn weledol wrth ymyl y label yn hytrach na’i fod yn ymddangos fel dalfan, a bydd hyn yn sicrhau bod y label yn cael ei gyhoeddi gan ddarllenwyr sgrin erbyn mis Ionawr 2020. Pan fyddwn ni’n cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o labeli yn bodloni safonau hygyrchedd.

Enw, rôl, gwerth [4.1.2]

 1. Problem: Nid yw botymau radio personol yn cael eu datgan yn semantig gyda’r rôl, yr enw a'r cyflwr priodol. Mae’n bosib nad yw defnyddwyr darllenwyr sgrin yn gallu canfod pwrpas a deall ymddygiad y rheolyddion heb fod cyd-destun semantig digonol yn cael ei ychwanegu. Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 4.1.2 WCAG 2.1 AA.

Datrysiad: Byddwn yn defnyddio elfennau radio HTML cynhenid er mwyn sicrhau bod cymorth hygyrchedd llawn ar gael ar gyfer pob porwr a thechnoleg gynorthwyol erbyn mis Ionawr 2020. Pan fyddwn ni’n cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o fotymau radio yn bodloni safonau hygyrchedd.

 1. Problem: Nid yw blychau ticio personol yn cael eu datgan yn semantig gyda’r rôl, yr enw a’r cyflwr priodol. Mae’n bosib nad yw defnyddwyr darllenwyr sgrin yn gallu canfod pwrpas a deall ymddygiad y rheolyddion heb fod cyd-destun semantig digonol yn cael ei ychwanegu. Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 4.1.2 WCAG 2.1 AA.

Datrysiad: Byddwn yn defnyddio elfennau blychau ticio HTML cynhenid er mwyn sicrhau bod cymorth hygyrchedd llawn ar gael ar gyfer pob porwr a thechnoleg gynorthwyol erbyn mis Ionawr 2020. Pan fyddwn ni’n cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o flychau ticio personol yn bodloni safonau hygyrchedd.

 1. Problem: Blwch testun personol heb ei ddatgan ag ARIA. Mae’r botymau blwch testun ar y panel hidlo yn gallu cael eu ffocysu a’u hysgogi gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig, ond mae yna broblemau â rheoli’r blwch testun wrth ddefnyddio darllenydd sgrin: nid yw’n cael ei ddatgan gyda’r cyflwr cywir, ac nid yw testun y blwch testun yn cael ei gyhoeddi gan y darllenydd sgrin. Mae’n bosib nad yw defnyddwyr darllenydd sgrin yn gallu clywed label y botwm a thestun y blwch testun. Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 4.1.2 WCAG 2.1 AA.

Datrysiad: Byddwn ni’n sicrhau bod y blwch testun yn cael ei ddatgan yn gywir erbyn mis Ionawr 2020. Pan fyddwn ni’n cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o flychau offer yn bodloni safonau hygyrchedd.

Negeseuon Statws [4.1.3]

 1. Problem: Bar cynnydd ddim yn cael ei gyhoeddi gan ddarllenydd sgrin. Pan mae’r botwm chwilio wedi’i ysgogi, mae troshaen yn cael ei gyflwyno, ond nid yw statws cynnydd chwilio yn cael ei gyhoeddi gan y darllenydd sgrin. Mae’n bosib nad yw defnyddwyr dall yn ymwybodol o’r newidiadau ar y sgrin, a gallai hyn achosi dryswch. Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 4.1.3 WCAG 2.1 AA.

Datrysiad: Byddwn yn sicrhau bod y neges cynnydd chwilio yn cael ei gyhoeddi gan y darllenydd sgrin erbyn mis Ionawr 2020. Pan fyddwn ni’n cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o negeseuon statws yn bodloni safonau hygyrchedd.

Cynnwys sydd ddim o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Mae cynnwys archifol sy’n cael ei gyflwyno gan Archif We y DG (UKWA) wedi’i eithrio rhag y Rheoliadau dan Reoliad 3(2)(h): Mae’n bosib i'r cynnwys hwn fethu unrhyw un o Feini Prawf Llwyddiant yr WCAG 2.1 AA.

Sut rydyn ni’n profi’r wefan hon

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 05 Medi 2019. Cafodd sampl gynrychiadol o’r wefan ei hadolygu gan AbilityNet, gan ddefnyddio cyfres o offer hygyrchedd modern gan gynnwys Darllenwyr Sgrin (Bwrdd Gwaith JAWS 2018 / IE11), y bar offer hygyrchedd, dadansoddwyr cyferbyniad lliw, ac offer dilysu gwefannau.

Paratoad y Datganiad Hygyrchedd hwn

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi ar 13 Medi 2019. Cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf ar 13 Medi 2019.